Úvodní informace

Vítáme Vás v internetovém obchodě www.ellmara.cz . Dovolujeme si Vás požádat o důkladné prostudování níže uvedeného. Děkujeme za případnou objednávku našich produktů. Další dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na tel.čísle +420604322822.

Provozovatelem těchto internetových stránek je:

Ellmara s.r.o.


Místo podnikání a korespondenční adresa:
Ellmara s.r.o.
Svatoslavova 412/43
140 00 Praha 4
IČ: 01706098
DIČ: CZ01706098
C 209996 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: CS 2852458379/0800

(dále jen ,,prodávající”)

 

Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ellmara.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost  Ellmara s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 209996, IČ:01706098, DIČ: CZ01706098. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

 Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva  kupní, smlouva o dílo, případně  jiné  smlouvy,  pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 

 Kupní smlouva – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží dodavatelem odběrateli, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje písemné potvrzení objednávky zaslané elektronickou formou. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vzniká. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky -přesná specifikace zboží a jeho počtu, cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, jedná se o spotřebitelskou smlouvu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám.

Objednávka


Zboží lze objednat:

·         prostřednictvím e-shopu – www.ellmara.cz

·         e-mailem na adresu - oleje@ellmara.cz

·         poštou na korespondenční adresu dodavatele (viz kontaktní adresa dodavatele),

·         telefonicky na čísle +420604322822.


Objednávky takto vystavené musí obsahovat následující základní informace:

·         identifikační údaje odběratele,

·         druh objednávaného zboží,

·         počet /množství/ objednávaného zboží,

·         cenu objednávaného zboží dle ceníku,

·         požadovaný způsob dodání (osobní převzetí u dodavatele anebo doprava na uvedené místo),

 Dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Objednané zboží doručujeme  smluvní přepravní  službou. 

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce. Při převzetí zboží od přepravní služby či pošty si  vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.…………………………………………………………………………………..

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice . Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.


 Způsoby dodání  

· TOPTRANS doručení

   sazby za TOPTRANS doručením:

    - u objednávek v celkové hodnotě do 1499,- Kč doplatíte 150,- Kč

    - u objednávek v celkové hodnotě od 1500,- Kč doplatíte 100,- Kč

 Zboží je doručováno přepravní službou Top-Trans a probíhá v pracovní dny od 8-18 hod. V případě zaslání objednávky do 14 hodiny, proběhne doručení zboží následující pracovní den. Podmínkou je, že veškeré objednané zboží musí být skladem a zvolená platební metoda je hotově při převzetí.  V případě pozdějšího zaslání objednávky (po 14 hod ) proběhne doručení o den později. U TOPTRANS doručení není znám přesný hodinový termín doručení, pouze den. O termínu doručení budete informováni v den závozu. Dále neprobíhá kontrola výrobku rozbalením, ale jen kontrolou neporušenosti obalu.
U TOPTRANS doručení nelze přiobjednat doplňkové služby.

·  osobní odběr

 - zboží je možno si vyzvednout nejdříve po autorizaci objednávky, kdy Vás budeme kontaktovat telefonicky či emailem a domluvíme se na přesné hodině vyzvednutí zboží

Výdejní místa jsou Vám k dispozici pouze pro předání Vámi objednaného zboží.     

 •  Praha – Svatoslavova 412/43, Praha 4 - pondělí - neděle– po telefonické dohodě  na    tel.:.+420604322822

Není účtován žádný poplatek.

-rozvor po Praze

- při objednávce nad 1.500,-Kč, na území města Prahy,  bude objednaný produkt dovezen na místo určení zákazníkem zdarma. Při objednávce do 1500,-Kč, na území města Prahy, bude objednaný produkt dovezen na místo určení zákazníkem za cenu 500,-Kč.


Platební podmínky

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn………………….…………………………………..


Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura ". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci obalů, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Expediční náklady jsou zaúčtovány zvlášť, dle zvoleného způsobu přepravy. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu oleje@ellmara.cz, případně telefonicky na tel. +420604322822.

Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno se ,,slevou” nebo v ,,akci” platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se již většinou nemění.


Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze (pokud byla platba provedena předem) nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. ………………………………………………………………………..


Způsoby plateb 

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

 

1.       hotovostní platbou v případě osobního převzetí či dobírky – odběratel obdrží společně s náležitostmi dodávky i příslušný pokladní doklad.

2.       bezhotovostní platbou bankovním převodem - v případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet - č.ú…CS 2852458379/0800

3.       platba po dodání zboží – v případě, že odběratel má u dodavatele přidělen platbu příkazem k úhradě, je mu při expedici zboží vystavena faktura se splatností, která mu přísluší.

4.       Platba v hotovosti dopravci- zboží, které je objednáno na dobírku je odběratel povinen uhradit v hotovosti dopravci. Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Doklad potvrzuje zaplacení faktury dodavateli.

5.       platba předfakturou na náš účet – tento způsob platby je nutný pro objednávky nad 10000,-Kč. Na zboží je vystavena zálohová faktura, která je odběrateli zaslána faxem nebo emailem do druhého pracovního dne po obdržení objednaného zboží na sklad. Zboží je rezervováno pro odběratele. Po připsání příslušné částky na účet dodavatele je zboží připraveno k dodání. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet dodavatele nejpozději sedmý den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a stornována zálohová faktura.

 

·         Preferovaný způsob platby vyznačíte při vyplňování objednávkového listu.

·         Firmám či organizacím při odběru většího množství je po dohodě možné poskytnout individuální slevy

.
 

 Právo odstoupení od smlouvy

 Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

v souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží (postačí odeslat 14.den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky,  bude mu vrácena kupní cena a náklady na dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.……………………………………………………….

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

 Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Doporučujeme odeslat e-mail na oleje@ellmara.cz(nebo dopis na adresu místa podnikání) s textem: "V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku tímto odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží  a nákladů na dodání zboží z internetového obchodu na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Případně text podobného obsahu. Nezapomeňte na datum a podpis.

 zboží doručte zpět na Ellmara s.r.o., Svatoslavova 412/43, 140 00 Praha 4 

 zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi (originál daňového dokladu). Neposílejte zboží na dobírku, nebude ze strany prodávajícího přijata!!!! Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 Peníze za zboží a náklady na dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to zpravidla do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

 Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.


Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

*       bez udání důvodu, ale kupující bude emailem informován, že zboží mu nebude doručeno a to nejpozději do 10 dnů od doručení objednávky.

*       zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že odběratel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Odstoupení od smlouvy

*       Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu.  Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Odpovědnost za vady zboží - záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, kdy je uplatněna reklamace, až do doby jejího vyřízení. ………………………………………………………………………………………………………

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.  ……………….
 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

Záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou
  právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
  právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
  právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci
  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce.


 Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku………………………………………………...
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.………..…………………………………………………………………………………………

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady – reklamační řád)

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy a označí zásilku příslušnými symboly. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno prokázat existenci kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a to nejlépe přiložením:

- dokladu o prodeji reklamovaného zboží kupujícímu

Dále doporučujeme přiložit podrobný písemný popis závady nebo nedostatky.

V případě dotazů na stav vyřízení reklamace vždy uvádějte číslo faktury = reklamační číslo.

Důležité upozornění: reklamované zboží v záruční lhůtě doporučujeme k reklamaci dodávat kompletní. Doporučujeme balík s reklamovaným zbožím odesílaným kupujícím k reklamaci viditelně označit slovem "REKLAMACE" a přiděleným reklamačním číslem (t.j. číslo prodejního dokladu), jinak nemusí být převzat a může se odesílateli (kupujícímu) vrátit zpět.


O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající  vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.……….……

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu…………………………

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo vrácena již zaplacená částka zpět.

 

Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na tel. +420604322822 nebo zašlete dotaz na email: oleje@ellmara.cz

 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.…………………...………………………………………………………………………………………….
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení. ………………………………………………………………………………...
 

V případě  zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).


Ochrana osobních dat a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme uvést následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jakoprávnická osoba požadujeme uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČO
DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

 

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.


Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Provozovatel Ellmara s.r.o. Vám garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Svou registrací v internetovém obchodu www.ellmara.cz souhlasíte se:

 - zpracováním Vašich osobních údajů společností Ellmara s.r.o. k marketingovým účelům.
- zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu (maximální četnost takové nabídky je 2x/ týden). Odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo na e-mailu: oleje@ellmara.cz.


Váš souhlas

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Změna a výmaz Vašich osobních údajů z registrace / rozesílací databáze…………………………………………..
Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když nám zavoláte na tel.+420604322822 nebo napíšete na email: oleje@ellmara.cz . Vaše registrace bude změněna popřípadě vymazána.
Prodávající se tím zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím za databáze vymazat. O vymazání Vašeho kontaktu budete informováni mailem.

Závěrečné ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Odesláním elektronické či telefonické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení uvedené v nich.

V případě nejasností neváhejte a kontaktujte nás na tel.+420604322822 nebo emailu  oleje@ellmara.cz .

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2013.

Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný.